Eğitim

Günümüzde ortaöğretim eğitiminde prensip olarak kabul edilen herkesin bir üniversiteye girmesi anlayışı Ata Eğitim Kurumları'nda aşılmış, daha modern ve çağdaş bir anlayışa hakim olmuştur. Bu da ülkemizin gerçeklerini göz önünde bulundurarak gençlerin ihtiyaca yönelik değişik mesleklerde uzmanlaşmasını sağlamaktadır. Ata Eğitim Kurumları mutsuz ve işsiz birer üniversite mezunu yaratmak yerine istediği ve beğendiği mesleğin yüksek eğitimini görerek gerçekten yurduna ve milletine yararlı insanlar yetiştirmeyi ilke edinmiştir.   

Ata Eğitim Kurumları, öğrencilerin mezun olduktan ve hayata atıldıktan sonra her alanda başarılı, her konuda bilgi sahibi, yaşadığımız toplumla uyum içinde, sosyal yönden gelişmiş olmalarını hedef alarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.


TÜRKÇE BÖLÜMÜ
Üstlendiğimiz sorumluluğun bilinciyle 9.sınıfından itibaren Türk Dili'ni incelikleriyle kavratmak, Türk Edebiyat Tarihi'ni seçkin sanatçı ve bu sanatçılara ait edebi değeri olan eserlerle tanıtmak, kitap okuma alışkanlığını pekiştirmek, yorum yapabilme becerisini vermek, öğrencilerimizi gelecek yaşamlarına Türkçeyi düzgün konuşan ve kendini anlatabilen gençler olarak hazırlamak bölümün ana prensibidir.
9.10. ve 11. sınıfta  uygulanan test çalışmaları, ünite  sınavları ve görsel anlatımla konular pekiştirilmektedir.  12.sınıfta  TYT ve AYT’ye yönelik çalışmalarla daha önceki yıllarda edinilen bilgiler  güçlendirilmektedir. Yapılan bu çalışmalarla TYT'de  Dil Anlatım , AYT’de  Edebiyat sorularının ağırlığı ve başarıyı etkileyişi öğrencilere verilmektedir.12. sınıflara TYT,AYT denemeleriyle  öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlanmaları sağlanmaktadır.

Her gün okul çıkışında uygulanan ve bir ders saatini kapsayan etütlerle  başarısız olan öğrenciler takviye edilmekte ve ders içindeki konularla ilgili eksikleri bölüm öğretmenleri tarafından giderilmektedir.


SOSYAL BÖLÜMÜ

İnsanlık tarihinin gelişiminden başlayarak; tarihteki Türk devletlerini, Türk büyüklerini tanıtmak, yaşanan olaylardan ders alarak günümüzle bağlantı kurabilen gençler yetiştirmek, yurdumuzu tanıyarak ekonomik ve stratejik önemini kavratmak, toplumlar arası sosyal ilişkileri saptamak ve düşünmenin metodunu vermek, dersleri görsel ve işitsel öğelerle destekleyerek öğrencileri ezber yapma yönteminden uzaklaştırmak, kalıcı bilgilerle donatmak sosyal dersler bölümünün hedefidir.

Bütün öğrencileri sosyal derslerden yetiştirmek amacıyla, her gün okul çıkışı uygulanan bir ders saatlik süreli etüt çalışmaları yapılmaktadır.
Öğrencilerimize 9. sınıftan itibaren uygulanan konu testleri, ilave üniversiteye hazırlık dersleri ve her ay uygulanan TYT-AYT deneme sınavları ile gerçek sınava girdiklerinde alınan sonuçlar memnunluk vericidir.
Her yıl başarımızın artarak devam etmesi yeni yöntemler kullanarak daha çok soru cevaplandırma idealine dönüşmüştür.


FEN BÖLÜMÜ
Bilimsel düşünmenin birey yaşamında en etkili yol olduğu bilinciyle hareket ederek, teorik bilgilerin yanında deney ve gözlemlerle güçlendirilen fen dersleri yaratıcılığı ortaya çıkartmakta, sağlıklı karar verebilme olgusunu kazandırmakta, çevre bilincini aşılamakta ve yeni buluşları takip ederek öğrencileri yönlendirmektedir. Öğrenmenin okul ile sınırlı olmadığından hareketle çeşitli yurt içi ve yurt dışı bilimsel gezi, seminer ve yarışmalarda yer alınır. Yapılan çeşitli bilimsel projelerle okulumuz Tübitak, çeşitli üniversite ve liselerin organize ettiği yarışmalarda  temsil edilir. Okul içinde öğrencilerin hazırlayıp sunduğu deney gösterisi hazırlayan ve izleyen öğrencilerin kişisel gelişimlerini olumlu yönde etkiler. Öğrenme-öğretme sürecinde bireysel farklılıklar dikkate alınarak eksik kalınan yerler etüt ve bire bir çalışmalarla giderilir.


MATEMATİK BÖLÜMÜ

Matematik derslerinde; öğrencilerin varsa matematikle ilgili olumsuz ön yargılarını değiştirmeyi, soyut düşünme ve dikkat yetilerini geliştirmeyi, öğrencilere matematiğin eğlenceli, kolaylıkla başarılabilir bir ders olduğunu düşündürmeyi, derste öğrendiklerini günlük yaşamın sorunlarını çözmede kullanma beceri ve alışkanlığı kazandırmayı, bir hedefe ulaşmada değişik doğru yollar olabileceğini göstermeyi, TYT ve AYT hazırlıklarının zamanında ve gerekli şekilde yapılmasını, öğrencilerimizin akıl yürütme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktayız.

Bu amaçla derslerimizi; ezberden olabildiğince uzak durarak, basitten karmaşığa, kolaydan zora giden bir yol izleyerek, öğrencilerin derse katılımını ve onlara problem çözdürmeyi,  neden-sonuç ilişkileri kurdurmayı, öğrenilenleri hayata uygulatmayı önemseyerek, görsel ve somut sunumlarla zevkli ve eğlenceli hâle getirerek, öğrencilerin kendilerine olan güvenlerini artırmaya çalışarak, öğrenci merkezli, çağdaş ve aktif öğrenme tekniklerini uygulayarak,  proje ve performans ödevleri vererek işlemeye özen gösteriyoruz.


İNGİLİZCE BÖLÜMÜ

Uluslar arası iletişimin günümüzdeki en ortak paydasını temsil eden İngilizce, toplumlarda bireye çok daha büyük özgürlükleri de beraberinde getirmiştir. İngilizce günümüzde bireyin uluslararası platformda kullandığı yabancı dillerin başını temsil etmektedir. Bu nedenledir ki, çağın gereksinimleri bir ihtiyaçtan olmaktan ziyade, akademik sahalarda aktif olarak rol oynamaktadır. Ata Eğitim Kurumları olarak, uluslar arası iletişimi akademik açıdan benimsemiş, bu nedenle kalıcı öğrenme anlayışını ilke edinmiş bulunmaktayız. İngilizce öğretiminde aktif iletişim ve öğrenci merkezli eğitim anlayışı, eğitim anlayışımızın temel ilkelerini oluşturmaktadır. Okulumuz bünyesinde yabancı dil eğitiminde benimsediğimiz tutumlar şöyledir;

 Tüm seviyelerde Salı, Çarşamba, Perşembe günleri etüt sistemi uygulanmaktadır.
 Tüm seviyelerde öğrenciler grup etütleri dışında bireysel etüt alabilmektedirler.
 9. Sınıflarda Çarşamba ve Perşembe günleri veli izin onayı ile zorunlu İngilizce etüt uygulanmaktadır.
 9. Sınıflarda Cambridge University destekli ESOL  sınav çalışması yapılmaktadır.
 9, 10 ve 11. sınıflarda her hafta öğrenci mini-sınav (quiz) uygulamasına tabi tutulmaktadır.
 9, 10 ve 11. sınıflarda her hafta öğrencilere hafta sonu çalışma kâğıtları (worksheet) verilmektedir.
 12. sınıflarda öğrencilere takviye olarak üniversite hazırlık sınıfı çalışması yapılmaktadır. Yabancı dil bölümü 12. sınıflarda her hafta YDS hazırlık çalışması yapılmakta, öğrencilere İngilizce sınavlarının dışında 100 soruluk YDS sınavı yapılmaktadır. Bu sınavla öğrencilere üniversite sınavlarına hazırlık yapılmaktadır.


FRANSIZCA BÖLÜMÜ

Çağımızda, uluslararası   birliğin  sağlanmasında  ve  ilişkilerin  kurulmasında  en  önemli  unsur  yabancı dildir.
Bu  amacı  benimsemiş  olan  Ata  Eğitim Kurumları  öğrencilerine  , İngilizce  dili  yanında  ikinci  dil  olarak  Fransızcayı  vermektedir.

Okulumuzda  Fransızca  eğitiminde  uyguladığımız yöntemler  şöyledir :

Okulumuza  ara  sınıflara  yeni  gelen  öğrencilerimiz  için  haftanın  iki  günü  kurs  uygulanmaktadır.
Tüm  seviyelerde, Cuma  hariç  her gün  etüt  uygulanmaktadır.
Tüm  seviyelerde, öğretilen  konularla  ilgili  çalışma  kağıtları  verilerek  konu  pekiştirilmektedir.
Tüm  seviyelerde, her  yeni  konunun  ardından  mini  sınavlar  uygulanmaktadır.
12.Sınıflarda,  Fransızcadan  sınava  girmek  isteyen  öğrencilere  özel  olarak  test  çalışmaları  yaptırılmaktadır.
Her yılsonunda, pratik  yapmaları, genel  kültürlerini  arttırmaları  ve  sosyal  açıdan  gelişmelerini  sağlamak  amacıyla, öğretmenleri  gözetiminde   Paris  gezisi  düzenlenmektedir.


UYGULAMALI DERSLER BÖLÜMÜ

Öğrencileri yakından tanıyıp zihinsel, bedensel gelişimlerinin ve el becerilerinin arttırılması için uygulanan resim, müzik ve beden eğitimi derslerinde amaç, öğrencilerin gizli kalmış yeteneklerini ortaya çıkarmaktır.
Beden Eğitimi derslerinde; öğretmenleri eşliğinde basketbol, voleybol, futbol sporları yapılmakta, oluşturulan takımlarla okullar arası karşılaşmalarda yer almaktadır.
Müzik derslerinde; gitar, org enstrümanlarının öğretimi, koro ve solo şan çalışmaları öğretmenleri eşliğinde yapılmaktadır.
Resim derslerinde ise güzel sanatlara yatkın ve ileride bu mesleği seçmek isteyen kabiliyetli öğrenciler Lise sıralarında belirlenmekte ve yönlendirilmektedir.


ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK

9. sınıflardan itibaren ek ders saatleriyle başlayan üniversiteye hazırlık çalışmaları dershane deneyimli öğretmenler tarafından yürütülmekte, her konu bitiminde uygulanan testlerle her ay özgün sorular hazırlanarak düzenlenen Bilgi Testi, Seviye Tespit Sınavları ve TYT-AYT deneme sınavlarıyla pekiştirilmektedir.
12. sınıfa gelen öğrencilere bilinçli şekilde kendilerini tanımış olarak meslek tercihi yapabilme şansı yaratılmaktadır.
Fen-Matematik bölümü olarak TYT çalışmalarına 9. sınıftan itibaren haftalık ders programları içinde matematik, fizik, kimya ve biyoloji dersleri dönüşümlü olarak birer saat, 10-11 ve 12. sınıflarda ikişer saat arttırılarak AYT programları esas alınarak hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir. Bu çalışmalarda öğrencilere konu testleri, tarama testleri uygulanmaktadır.
Ayrıca çalışmaların sonuçlarını almak için aşağıda belirtilen tarihlerde deneme sınavları yapılmaktadır. Sonuçlar optik okuyucuda okutturulup soru analizleri, öğrencilerin almış oldukları puanlar elde edilerek eksik bilgileri tekrarlama fırsatı ortaya çıkmaktadır. Böylece öğrencilerin gerçek TYT-AYT'ye alışmaları, zamanı iyi kullanmaları ve sınav heyecanını yenmeleri sağlanmaktadır


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Eğitim, bireye kazandırılan davranışlarla, onun davranışlarında hedeflenen planlı değişiklikleri yaratma sürecidir. Bu nedenle, bireyin davranış değişikliklerinin etkili biçimde gerçekleştirilmesi amaçlanır. Eğitim ve öğretimde böyle bir amaca ulaşabilmek için, öğrencileri tanıma, öğrenmelerini izleme, öğrenme düzeylerini belirleme, belirlenen eksik yönleri tamamlama ve öğrenci niteliklerini arttırmaya ilişkin eğitim ve öğretimin geliştirilmesi amacıyla ölçme ve değerlendirme yapılır.REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ

Rehberlik Nedir?
Rehberlik Servisi öğrencilerin kişilik gelişimini zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal alanlarda destekleyerek kendine yetebilen, bağımsız, özgüveni yüksek ve sorumluluk alabilen ve kendini ifade edebilen bireyler olarak yetişmesine yardımcı olmayı hedefler.

Rehberlik programı, öğrencilerin yaş seviyeleri ve gelişim özellikleri dikkate alınarak oluşturulmaktadır. Bireysel görüşmelerin yanı sıra, lise grubunda mesleki rehberlik çalışmaları öne çıkmaktadır.

Rehberlik hizmetleri gönüllülük ve gizlilik esasına dayanır. Öğrenciye ait bilgiler (Gözlemler,anketler,kişisel bilgiler, ilgiler, yetenekler vs.) kişisel dosyalarda saklanır. Bu bilgilerin herhangi bir sebeple paylaşılması gerekirse, bu öğrencinin bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleşir.


Rehberlik Servisi Çalışmaları

* Bireysel rehberlik
* Grup rehberliği/Sınıf içi uygulamalar
* Danışmanlık (velilere- öğretmenlere)
* Akademik takip
* Karar vermeye yardımcı olmak
* Envanter uygulamaları
* Üniversiteleri tanıtıcı çalışmalar
* Mesleki yönlendirme
* TYT-AYT hakkında yönlendirme
* Bültenler
* Seminerler

Bireysel Görüşmeler:
Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da öğretmenlerinin yönlendirmesiyle Rehberlik Servisine başvurmaları yoluyla gerçekleşir. Öğrencinin kendi içinde ya da başkalarıyla yaşadıkları zorluklar konusunda çözüm oluşturmak, problemlerini analiz etmek, ihtiyaç duyduğu konularda bilgi toplamak, öğrencinin en iyi çözümü seçebilmesine yardımcı olmak esastır.

Grup Rehberliği/Sınıf İçi Uygulamalar:
Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak, değerlendirmek amacıyla rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. İhtiyaç duyulan konularda bilgi verme, verimli ders çalışma ve öğrencileri tanıma ve değerlendirme amaçlı envanter uygulamaları gerçekleştirilir.

Akademik Takip:
Öğrencilerin başarı durumları sınıf rehber öğretmenleri vasıtasıyla takip edilerek, gerekli görülen öğrencilere destek verilmektedir.

Envanter Uygulamaları:
Öğrencileri daha yakından tanımak ve doğru yönlendirebilmek amacıyla rehberlik servisi tarafından yapılan uygulamaların sonuçları, öğrenci, öğretmen ve veli ile paylaşılır.

Üniversiteler hakkında bilgi temin etmek/TYT-AYT hakkında yönlendirme:
Öğrenciler Rehberlik Servisinde Türkiye'deki pek çok üniversite ile ilgili doküman ve broşürlere rahatlıkla ulaşabilmektedirler. Bunun yanı sıra Lise son sınıf öğrencilerimize yönelik olarak yıl içinde üniversite tanıtım gezileri düzenlenmektedir.
Lise 1. sınıftan itibaren öğrencilerimizle yoğun olarak alan seçimi ve TYT-AYT'ye hazırlık çalışmaları gerçekleştirilir. Mesleki kararlarını sağlıklı yönde verebilmeleri yönünde destekleyici çalışmalar yapılmaktadır. Mesleki kararın ilk önemli aşaması olan alan seçimi konusunda öğrencilerin ilgi, yetenek ve beklentilerini, üniversiteleri ve meslekleri tanıtıcı çalışmalar yapılmaktadır.

Bültenler:
Bültenler yıl içerisinde belirlenen istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda veliyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmaktadır.

Görüşmelerin Düzenlenmesi
Öğrenciler her gün okul saatleri arasında önceden randevu alarak psikolojik danışmanın uygun gördüğü bir ders saatinde ya da tenefüs saatlerinde görüşmeye gelebilirler.

Velilerle İletişim:
Rehberlik servisinde bireysel görüşmeler randevu sistemiyle yürütülmektedir. Rehberlik servisi ile bağlantıya geçmek isteyen veliler 0212- 274 48 78 numaralı telefonu arayarak randevu alabilirler. Rehberlik servisinde yapılan tüm görüşmeler “bireye saygı ve gizlilik ilkesi esas alınarak yapılmaktadır.