Eğitim

Çağdaş, yaratıcı, ezberden uzak, görsel ve işitsel ağırlıklı, düşünce ve bilgi birikimine önem veren bir eğitim anlayışına sahip, İlkokulumuzda "İnsana yapılan yatırım en önemli yatırımdır." ilkesi hedefimizdir.

İlkokulda öğretim; okuma-yazmanın öğretilmesi, sayıların tanıtılması, anaokulunda tanışılan İngilizce derslere ağırlık verilmesiyle başlayarak; kitap okuma alışkanlığının kazandırılması, öğrencilerin okuyup anlamlarını geliştirmesi, anladıklarını anlatabilmesi, Türkçe'yi doğru kullanabilmesi, ezberci kurallardan uzaklaşarak araştırmaya yönelik çalışmaları yapabilmesi ile sürdürülür.

Bunun yanında ikinci seçmeli dil olarak Fransızca eğitimimiz anasınıfından başlayarak devam eder. Öğrencilerimize uygulamalı derslerimiz olan Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Müzik ve Drama derslerinde branş öğretmenlerimiz yardımcı olurken; seçmeli olarak Bale, Karate ve Halk Oyunları derslerinde alabilirler.

Öğrencilerimize iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek, Her öğrencimizi ilgi ve yetenekleri yönünden yetiştirerek hayata ve ortaokula hazırlamaktır.

Her öğrencinin yetenekleri, davranışları, derse katılımı daha iyi gözlenmektedir. Öğretmenlerimiz; Öğrencilerimize verimli çalışma yolları, düşünme yeteneği kazandırma, okumayı sevdirme, dil yeteneğini kazandırmayı amaçlamaktadırlar.


ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Eğitim, bireye kazandırılan davranışlarla, onun davranışlarında hedeflenen planlı değişiklikleri yaratma sürecidir. Bu nedenle, bireyin davranış değişikliklerinin etkili biçimde gerçekleştirilmesi amaçlanır. Eğitim ve öğretimde böyle bir amaca ulaşabilmek için, öğrencileri tanıma, öğrenmelerini izleme, öğrenme düzeylerini belirleme, belirlenen eksik yönleri tamamlama ve öğrenci niteliklerini arttırmaya ilişkin eğitim ve öğretimin geliştirilmesi amacıyla ölçme ve değerlendirme yapılır.


REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ
Öğrenciye yönelik tüm çalışmalarımızda; öğrencinin yaşı, sahip olduğu özellikleri, aile yapısı, akademik başarısı, ilgileri, yetenekleri ve beklentileri dikkate alınmaktadır. Öğrencilerimizin kişilik gelişimlerini; zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal alanlarda destekleyerek; kendine yetebilen, bağımsız, özgüvene sahip, sorumluluk alabilen ve kendini ifade edebilen bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmak temel amacımızdır.

Rehberlik Servisimiz ; 

* Kendini tanıma ve anlama; 
* Olumlu bir benlik imajı geliştirme ; 
* Duygu ve düşüncelerini ifade etme ; 
* Ailesi ve çevresi ile etkili iletişim kurma; 
* Sorun çözme ve karar verme; 
* Hedef oluşturma; 
* Sosyal becerilerini geliştirmede öğrencilerimize yardımcı olmaktadır.


Rehberlik Servisimizde, çağdaş rehberlik ve psikolojik danışmanlık anlayışı olarak koruyucu-önleyici yaklaşım benimsenmektedir. Bu nedenle, öğrenciyi ve aileyi tanımaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmektedir. 
Rehberlik Servisinin amaçlarından biri de; öğrenci, veli, öğretmen ve idare arasında sürekli iletişim ve işbirliği sağlanmasında etkin rol oynamaktır. Bu amaca ulaşmada, ailelerin desteği ve işbirliği ayrıca önem taşımaktadır.


REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMALARI 

I. Öğrenciye Yönelik Çalışmalar
* Oryantasyon / uyum çalışmaları 
* Öğrenciyi tanıma çalışmaları 
(gözlem ,görüşme, testler, anket, envanter ve etkinlikler…vb. ) 
* Sınıf içi uygulamalar 
* Akademik başarıyı geliştirme ve izleme çalışmaları 
* Rehberlik ve Danışmanlık Çalışmaları 
-Bireysel danışmanlık 
-Grup Rehberliği ve Danışmanlığı 
(İletişim, ders başarısı, sınav kaygısı, akran baskısı.. vb. konularda öğrenciye destek çalışmaları .) 
* Sosyal Becerileri geliştirme çalışmaları 
* Öğrenciyi tanımak ve doğru yönlendirebilmek amacıyla yapılan uygulama sonuçları öğrenci, öğretmen ve veli ile paylaşılır. Kişisel bilgilerin paylaşılması söz konusu olduğunda, öğrencinin onayı alınır.


II. Öğretmene Yönelik
* Danışmanlık çalışmaları 
* Hizmet içi eğitim çalışmaları ( Seminer, toplantı vs.… düzenleme, bülten hazırlama)


III. Veliye Yönelik Çalışmalar
* Veliyi tanıma çalışmaları 
* Danışmanlık çalışmaları 
* Veliyi bilgilendirme çalışmaları (Bülten hazırlama, seminer, toplantı vs… düzenleme)
* Okul Aile Birliği ile işbirliği


Rehberlik Servisi Çalışma Sistemi
Rehberlik servisinde bireysel görüşmeler randevu sistemi ile yürütülmektedir. Görüşmek isteyen velilerimiz 0 212 274 48 78  numaralı telefondan randevu alabilirler. Rehberlik servisinde yapılan tüm görüşmeler "bireye saygı ve "gizlilik ilkesi" esas alınarak yapılmaktadır.