Genel Kurula Davet İlanı  

ATA EĞİTİM TİCARET A

ATA EĞİTİM TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

PAYDAŞLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İLANI

TİCARET SİCİL NO : 78273

 

Ata Eğitim Ticaret A.Ş.'nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki yazılı gündemi görüşmek üzere 25 Ekim 2017 günü saat 14:00'te Emekyemez Mah. Gümüşgerdan Sok. No:2 Demirören Han Azapkapı - Beyoğlu - İstanbul adresinde yapılacaktır.

 

Sayın paydaşlarımızın aşağıda yazılı gündem maddelerinin görüşüleceği Genel Kurul Toplantısına katılmaları, katılamayacak olanların, aşağıda örneği yazılı vekaletname ile kendilerini toplantıda vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri hususu ilan olunur.

 

2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar (bilanço ve gelir tablosu) toplantı tarihinden 15 (onbeş) gün öncesinden itibaren şirket merkezinde paydaşların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

 

Sayın paydaşlarımızın bilgisine sunulur.

 

                                                                                                                    YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

ATA EĞİTİM TİCARET A.Ş.

25 EKİM 2017 TARİHİNDE YAPILACAK

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi, toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,

2- 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve kabulünün oylanması,

3- 2016 yılı Finansal Tablolarının (Bilanço ve Kar-Zarar Tablosu) okunması, müzakeresi ve kabulünün oylanması,

4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi hususunun müzakeresi ve oylanması,

5- Şirket kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, kâr dağıtımı konusunda gerekli kararların verilmesi ve kabulünün

    oylanması,

6- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesinin müzakeresi ve oylanması,

7- Dilekler ve kapanış.

 

VEKALETNAME

 

Sahibi olduğum ……….-TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Ata Eğitim Ticaret A.Ş.'nin 25.10.2017 günü Emekyemez Mah. Gümüşgerdan Sok. No:2 Demirören Han Azapkapı - Beyoğlu - İstanbul adresinde saat 14:00’te yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………’ı  vekil tayin ettim.

 

                                                                                                                     VEKALETİ VEREN

                                                                                                              

 

VEKALETİ VERENİN:

 

Sermaye Miktarı :………..-TL

Pay Adedi             :……..

Oy Adedi              :……..

Adresi                    :………………….