Eğitim  

Günümüzde ortaöğretim eğitiminde prensip olarak kabul edilen herkesin bir üniversiteye girmesi anlayışı Ata Eğitim Kurumları'nda aşılmış, daha modern ve çağdaş bir anlayışa hakim olmuştur. Bu da ülkemizin gerçeklerini göz önünde bulundurarak gençlerin ihtiyaca yönelik değişik mesleklerde uzmanlaşmasını sağlamaktadır. Ata Eğitim Kurumları mutsuz ve işsiz birer üniversite mezunu yaratmak yerine istediği ve beğendiği mesleğin yüksek eğitimini görerek gerçekten yurduna ve milletine yararlı insanlar yetiştirmeyi ilke edinmiştir. 

            Ata Eğitim Kurumları, öğrencilerin mezun olduktan ve hayata atıldıktan sonra her alanda başarılı, her konuda bilgi sahibi, yaşadığımız toplumla uyum içinde, sosyal yönden gelişmiş olmalarını hedef alarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

ORTAOKUL TÜRKÇE BÖLÜMÜ

Üstlendiğimiz sorumluluğun bilinciyle 5.sınıfından itibaren Türkçeyi incelikleriyle kavratmak, Türk Dilini sevdirmek, Türkçenin kurallarını sezdirmek, öğrencinin gelişim süreci içinde Türkçeyi doğru ve düzgün kullanmasını sağlamak, öğrencide okuma zevki ve okuma alışkanlığı aşılamak, sözlü ve yazılı anlatımını geliştirmek, yorum yapabilme becerisini vermek, öğrencilerimizi gelecek yaşamlarına Türkçeyi düzgün konuşan ve kendini anlatabilen gençler olarak hazırlamak bölümün ana prensibidir.

 

5.6.7. ve 8. sınıfta  uygulanan test çalışmaları, ünite  sınavları ve görsel anlatımla konular pekiştirilmektedir. 8.sınıfta  TEOG’ye  yönelik çalışmalarla daha önceki yıllarda edinilen bilgiler  güçlendirilmektedir. Yapılan bu çalışmalarla TEOG’de Türkçe sorularının ağırlığı ve başarıyı etkileyişi öğrencilere verilmektedir. 

 

5.6.7. ve 8. sınıflara DBS   uygulanarak öğrencilerin başarı seviyeleri sık sık ölçmektedir. Her gün okul çıkışında uygulanan ve bir ders saatini kapsayan etütlerle  başarısız olan öğrenciler takviye edilmekte ve ders içindeki konularla ilgili eksikleri bölüm öğretmenleri tarafından giderilmektedir.

 

ORTAOKUL SOSYAL BÖLÜMÜ

İnsanlık tarihinin gelişiminden başlayarak; tarihteki Türk devletlerini, Türk büyüklerini tanıtmak, yaşanan olaylardan ders alarak günümüzle bağlantı kurabilen gençler yetiştirmek, yurdumuzu tanıyarak ekonomik ve stratejik önemini kavratmak, toplumlar arası sosyal ilişkileri saptamak ve düşünmenin metodunu vermek, dersleri görsel ve işitsel öğelerle destekleyerek öğrencileri ezber yapma yönteminden uzaklaştırmak, kalıcı bilgilerle donatmak sosyal dersler bölümünün hedefidir. 

 

Bütün öğrencileri sosyal derslerden yetiştirmek amacıyla, her salı günü okul çıkışı uygulanan bir ders saati etüt çalışması ve 5. Sınıftan itibaren TEOG sınavlarına hazırlık dersleri  seviyeyi en üst düzeyde tutma amacına yöneliktir.
           

ORTAOKUL FEN BÖLÜMÜ

Okulumuzda fen bilimleri dersleri, fen bilimlerinin hayatın içinde olduğunu öğretmek amacıyla yapılmaktadır. Amacımız fen bilimlerine ilgi duyan, sorgulayan ve araştıran yeni gelişmeleri izleyen, öğrendiklerini günlük hayata uyarlayabilen kendine ve çevresine sorumlu olan bireyler yetiştirmektir.

 

Fen dersleri; öğrencilerin görerek, duyarak, deneyerek öğrenmelerini  sağlamak amacı ile hazırlanmış laboratuvarlarda, bireysel çalışmalar, grup çalışmaları, proje çalışmaları ve kulüplerin yapılması esas alınmaktadır.

Deneyler, konuların daha iyi kavranmasını ,derse olan ilgilerinin artmasını sağlamaktadır. Her sınıf düzeyinde etkinlikler yapılmakta ve öğrenciler bu sayede yaparak yaşayarak dersi öğrenmektedir.

 

5. sınıftan itibaren ‘Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş’ sınavı için hazırlık çalışmalarına başlanmaktadır. Bu bağlamda öğrencilere ders dışı soru çözüm teknikleri ve test çözümleri üzerine ek çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle 8. sınıfta derslere takviye olarak test çözümüne ve deneme sınavlarına yer verilmektedir.

 

Öğrenme-öğretme sürecinde bireysel farklılıklar dikkate alınarak eksik kalınan yerler etüt ve bire bir çalışmalarla giderilir.

 

ORTAOKUL MATEMATİK BÖLÜMÜ

Matematik derslerinde; öğrencilerin varsa matematikle ilgili olumsuz ön yargılarını değiştirmeyi, soyut düşünme ve dikkat yetilerini geliştirmeyi, öğrencilere matematiğin eğlenceli, kolaylıkla başarılabilir bir ders olduğunu düşündürmeyi, derste öğrendiklerini günlük yaşamın sorunlarını çözmede kullanma beceri ve alışkanlığı kazandırmayı, bir hedefe ulaşmada değişik doğru yollar olabileceğini göstermeyi, TEOG hazırlığının zamanında ve gerekli şekilde yapılmasını, öğrencilerimizin akıl yürütme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktayız.

 

Bu amaçla derslerimizi; ezberden olabildiğince uzak durarak, basitten karmaşığa, kolaydan zora giden bir yol izleyerek, öğrencilerin derse katılımını ve onlara problem çözdürmeyi,  neden-sonuç ilişkileri kurdurmayı, öğrenilenleri hayata uygulatmayı önemseyerek, görsel ve somut sunumlarla zevkli ve eğlenceli hâle getirerek, öğrencilerin kendilerine olan güvenlerini artırmaya çalışarak, öğrenci merkezli, çağdaş ve aktif öğrenme tekniklerini uygulayarak,  proje ve performans ödevleri vererek işlemeye özen gösteriyoruz.

 

ORTAOKUL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ

Bir yaşam boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda İngilizce eğitiminin kalıcı öğrenme anlayışı ile gerçekleştirmekteyiz. Bu nedenden dolayı öğrenci merkezli ve aktif öğrenme ilkelerini benimsemiş bulunmaktayız. Ata Eğitim Kurumları bünyesinde İngilizce eğitimini güncel yaşamla bağdaştırarak öğrenciyi de sisteme dahil etmek anlayışı prensibine dayalı çalışmaktayız. Çalışmalarımıza ek olarak yaptığımız bazı çalışmalar şu şekildedir:

 

ü  3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflarda her hafta mini sınav (quiz) uygulanmaktadır.

ü  3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflarda her hafta çalışma kâğıdı (worksheet) uygulanmaktadır.

ü  Derslerimiz tüm seviyelerde yazılım (software) içerikli olup, öğrencilerin görsel ve işitsel teknolojiyle iç içe olmasını sağlar.

ü  8. Sınıflarda öğrencilere girecekleri teog sınavıyla ilgili müfredat uygulanmakta her hafta işlenen konularla ilgili testler çözülmektedir. Ayrıca kelime bilgisi çalışmaları yapılıp öğrencilere hazırladığımız çalışma kâğıtları (worksheetler ) verilmekte ve kontrolü düzenli olarak yapılmaktadır. Derslerimiz teog sınavına hazırlık haricinde, Cef(Common European Frame Work) uyumlu kitaplarla da skills saatlerinde devam etmektedir. Öğrenciler bu derste kelime dağarcıklarında üst seviyede geliştirebilir ve okudukları edebi metinle ilgili eleştiri yapabilir, karakter analizlerinde bulunabilirler.

 

 

ORTAOKUL FRANSIZCA BÖLÜMÜ

Çağımızda, uluslararası   birliğin  sağlanmasında  ve  ilişkilerin  kurulmasında  en  önemli  unsur  yabancı dildir.

Bu  amacı  benimsemiş  olan  Ata  Eğitim Kurumları  öğrencilerine  , İngilizce  dili  yanında  ikinci  dil  olarak  Fransızcayı  vermektedir.

Okulumuzda  Fransızca  eğitiminde  uyguladığımız yöntemler  şöyledir :

ü  Okulumuza  ara  sınıflara  yeni  gelen  öğrencilerimiz  için  haftanın  iki  günü  kurs  uygulanmaktadır.

ü  Tüm  seviyelerde, Cuma  hariç  her gün  etüt  uygulanmaktadır.

ü  Tüm  seviyelerde, öğretilen  konularla  ilgili  çalışma  kağıtları  verilerek  konu  pekiştirilmektedir.

ü  Tüm  seviyelerde, her  yeni  konunun  ardından  mini  sınavlar  uygulanmaktadır.

ü  İlgi   ve  motivasyonu  artırmak amacıyla  müziğe  ve   dramaya ilgili  öğrencilerle  yapılan  sanatsal   çalışmalar  yılsonu  gösterilerinde sergilenmektedir.

 

ORTAOKUL UYGULAMALI DERSLER BÖLÜMÜ

Öğrencileri yakından tanıyıp zihinsel, bedensel gelişimlerinin ve el becerilerinin arttırılması için uygulanan resim, müzik ve beden eğitimi derslerinde amaç, öğrencilerin gizli kalmış yeteneklerini ortaya çıkarmaktır.

 

Beden Eğitimi derslerinde; öğretmenleri eşliğinde basketbol, voleybol, futbol sporları yapılmakta, oluşturulan takımlarla okullar arası karşılaşmalarda yer almaktadır.

Müzik derslerinde; gitar, org enstrümanlarının öğretimi, koro ve solo şan çalışmaları öğretmenleri eşliğinde yapılmaktadır.

 

Resim derslerinde ise güzel sanatlara yatkın ve ileride bu mesleği seçmek isteyen kabiliyetli öğrenciler Lise sıralarında belirlenmekte ve yönlendirilmektedir.